موقعیت جغرافیایی و مسیرهای دسترسی به اقامتگاه ساسنگ

مسیر تهران به ساسنگ

فاصله تهران تا ساسنگ 527 کیلومتر می باشد

مسیر مشهد به ساسنگ

فاصله مشهد تا ساسنگ 518 کیلومتر می باشد